Terms of use

Γενικά

Η χρήση του PopupWiz υποδηλώνει συμφωνία με τους όρους χρήσης και τις συναφείς πολιτικές. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν χρησιμοποιήσετε το PopupWiz. H Omicron Systems διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους θα πρέπει να μην χρησιμοποιείτε το PopupWiz και να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία του PopupWiz αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Omicron Systems και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του για προσωπική χρήση, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του PopupWiz οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του PopupWiz. Επίσης, κάθε επισκέπτης / χρήστης του PopupWiz οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του PopupWiz, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο PopupWiz ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Τερματισμός χρήσης

Η Omicron Systems διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίζει, διακόπτει ή να απαγορεύει αμέσως την πρόσβαση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό χώρο του PopupWiz εάν ισχύει κάτι από τα ακόλουθα:
– Ο χρήστης είναι ανταγωνιστής, ή δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του αν χρειαστεί και πιθανόν να λειτουργεί ανταγωνιστικά,
– Ο χρήστης δεν ολοκληρώσει την πληρωμή,
– Ο χρήστης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους όρους,
– Ο χρήστης παύει να υπάρχει ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Η Omicron Systems σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του PopupWiz, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για αυτό το δικτυακό τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο.

Cookies

Η Omicron Systems χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών (επισκεπτών, μελών και συνδρομητών) κατά την πρόσβαση, χρήση και τη λειτουργία των εφαρμογών. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Αποστέλλονται από το server του αποστολέα στο τερματικό του χρήστη και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“browser”) του χρήστη στον αποστολέα. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία εφαρμογών. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το browser του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στις εφαρμογές ή σε επιμέρους λειτουργίες.

Αποκλεισμός / Αποποίηση εγγυήσεων - αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων

Η Omicron Systems παρέχει τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες υποστήριξης "ως έχουν", και "όπως διατίθενται" με "πιθανά σφάλματα και λάθη". Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από τις εφαρμογές αυτές βαρύνει το χρήστη τους. Η Omicron Systems δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για αυτές τις εφαρμογές και τις συναφείς (αν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης. Η Omicron Systems αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά: δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση των εφαρμογών θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ασφαλής ή ότι η χρήση τους θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των δεδομένων.

Η Omicron Systems δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του χρήστη, στην περίπτωση που ο χρήστης τροποποιεί ή χρησιμοποιεί την εφαρμογή κατά παράβαση αυτών ή άλλων όρων (π.χ. συγκεκριμένης σύμβασης). Η Omicron Systems δεν θα αποζημιώσει το χρήστη στο βαθμό που μια αξίωση για παραβίαση δικαιωμάτων βασίζεται σε πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, που δεν παρασχέθηκε από την ίδια ή απορρέει από το συνδυασμό των εφαρμογών της με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τη Omicron Systems.

Η Omicron Systems συγκεκριμένα αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν ως συνέπεια της μη διαθεσιμότητας του PopupWiz. Σε περίπτωση που αυτό το υλικό δεν είναι «έτοιμο για διακομιστή», το PopupWiz μπορεί, κατά την επιλογή του και ανά πάσα στιγμή, να απορρίψει αυτό το υλικό, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό μετά την τοποθέτησή του στον Διακομιστή του PopupWiz. Το PopupWiz συμφωνεί να ειδοποιήσει τον Πελάτη για την άρνησή του για το υλικό και να δώσει στον Πελάτη την ευκαιρία να τροποποιήσει ή να τροποποιήσει το υλικό για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ή/και τις απαιτήσεις του PopupWiz. Εάν ο Πελάτης δεν τροποποιήσει το υλικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του PopupWiz, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που θα καθοριστεί μεταξύ των ίδιων των μερών, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει λυθεί.

Ψηφιακό περιεχόμενο

Το PopupWiz δεν ελέγχει με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο που διακινείται μέσω του δικτύου του, με δεδομένο ότι αυτό συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες συνθήκες:

Ο πελάτης συμφωνεί στο να μην χρησιμοποιεί το PopupWiz για να:

1. ανεβάζει, δημοσιεύει, μεταδίδει ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, βίαιο, ρατσιστικό, ανήθικο, προσβλητικό κλπ
2. κάνει κακό σε μειονότητες με κάθε τρόπο
3. παριστάνει άλλο πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένου των στελεχών, εργαζομένων ή συνεργατών του PopupWiz, ή να δηλώνει ψευδώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αφήνει να εννοηθεί ότι είναι άλλο πρόσωπο ή οντότητα
4. παραποιεί τα headers ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ταυτότητα ώστε να παραπλανεί όσον αφορά την προέλευση του περιεχομένου που διακινεί μέσω του PopupWiz
5. ανεβάζει, δημοσιεύει, μεταδίδει ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει περιεχόμενο που δεν έχει το δικαίωμα να διαθέτει υπό οποιονδήποτε νόμο ή βάσει συμβάσεων με τρίτους (όπως π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες κλπ)
6. ανεβάζει, δημοσιεύει, μεταδίδει ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει περιεχόμενο που παραβιάζει πατέντες, σήματα, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα παρόμοια δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους
7. ανεβάζει, δημοσιεύει, μεταδίδει ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει ανεπιθύμητο ή μη εξουσιοδοτημένο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, εκτός από εκείνες τις περιοχές (όπως αγορές) που έχουν καθοριστεί για τέτοιο σκοπό. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν επιτρέπεται η ανεπιθύμητη αλληλογραφία, οι αλυσιδωτές επιστολές, τα συστήματα πυραμίδας ή Ponzi ή παρόμοια.
8. ανεβάζει, δημοσιεύει, μεταδίδει ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει υλικό που περιέχει ιούς ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
9. διακόψει την κανονική ροή του διαλόγου, ή με άλλο τρόπο να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να συμμετέχουν στο PopupWiz σε πραγματικό χρόνο
10. παρεμβαίνει ή διακόπτει το PopupWiz ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με το PopupWiz ή δεν υπακούει σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς δικτύων που συνδέονται με το PopupWiz
11. παραβιάζει εκούσια ή ακούσια οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο, οποιονδήποτε κανόνα οποιουδήποτε εθνικού ή άλλου χρηματιστηρίου τίτλων και οποιουσδήποτε κανονισμούς έχουν ισχύ νόμου.
12. δημιουργεί πολλαπλούς λογαριασμούς ή σχέδια υπηρεσιών προκειμένου να παρακαμφθούν τυχόν περιορισμοί ή χρεώσεις υπέρβασης που ορίζονται από το PopupWiz (αυτό αποτελεί λόγο για τον τερματισμό όλων των υπηρεσιών).

Το PopupWiz διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί το δίκτυό του για να επαληθεύει τη συμμόρφωση με όλους τους συμφωνημένους Όρους.
Ο πελάτης συμφωνεί να συνεργαστεί σε οποιεσδήποτε εύλογες έρευνες σχετικά με την τήρηση όλων των συμφωνηθέντων Όρων. Η αδυναμία συνεργασίας αποτελεί λόγο για άμεση απενεργοποίηση όλων των λογαριασμών/προγραμμάτων υπηρεσιών.

Το PopupWiz διατηρεί το δικαίωμα να αποσυνδέσει οποιονδήποτε ιστότοπο ή διακομιστή θεωρείται ότι αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των πελατών, των διακομιστών ή του δικτύου του PopupWiz.

Ορισμένες πτυχές των λειτουργιών ενδέχεται να είναι σε μορφή beta όπως ορίζονται από το PopupWiz («Λειτουργίες Beta»), δηλαδή σε φάση ανάπτυξης. Εκτός από τις αποποιήσεις εγγύησης που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, οι Λειτουργίες Beta παρέχονται ως έχουν με τη ρητή κατανόηση ότι ενδέχεται να μην έχουν δοκιμαστεί, να έχουν σφάλματα και να μην είναι τόσο ασφαλείς όσο άλλα στοιχεία. Οποιαδήποτε SLA, αποζημίωση, αντιπροσώπευση ή εγγύηση που παρέχει το PopupWiz στο παρόν δεν ισχύει για τις Λειτουργίες Beta. Το PopupWiz διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις Λειτουργίες Beta ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν ο Πελάτης έχει βασιστεί σε αυτές ως ουσιαστικό κίνητρο για τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας. Το PopupWiz δεν εγγυάται ότι οι Λειτουργίες Beta θα τεθούν σε παραγωγή.

Περιεχόμενο για ενήλικες

Επειδή το Internet είναι ένα εργαλείο χωρίς σύνορα και οι πελάτες μας μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τι θεωρείται περιεχόμενο για ενήλικες. Επίσης δεν είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε διακρίσεις εις βάρος όσων χρησιμοποιούν περιεχόμενο για ενήλικες ή κάτι αντίστοιχο. Εκτός από αυτά, υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που το PopupWiz εφαρμόζει πολιτική απαγόρευσης περιεχομένου για ενήλικες μέσω των server του.

Τι θεωρεί ως Περιεχόμενο για ενήλικες το PopupWiz? Παραδείγματα τέτοιου περιεχομένου, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά, είναι τα ακόλουθα:
1. Οποιαδήποτε ιστοσελίδα της οποίας τα έσοδα προέρχονται μερικώς ή εξ'ολοκλήρου από περιεχόμενο για ενήλικες.
2. Φωτογραφίες ή videos που δείχνουν γυμνούς άνδρες ή γυναίκες για μη επιστημονικούς ή μη καλλιτεχνικούς σκοπούς.
3. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες για ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων που παραβιάζουν αυτές τις πολιτικές.
4. Ιστοσελίδες με ομάδες συζητήσεων και οι οποίες γενικότερα διακινούν πληροφορίες με τέτοια χαρακτηριστικά.
5. Ιστοσελίδες που πωλούν ή διαφημίζουν περιεχόμενο για ενήλικες.

Ακύρωση παραγγελίας

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ηλεκτρονική παραγγελία πριν την πληρωμή της οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς λόγο και χωρίς χρέωση. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς την εταιρεία. Σε περιπτώσεις προϊόντων που αγοράστηκαν από τρίτους, ακυρώσεις παραγγελιών δεν γίνονται δεκτές. Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

Η Omicron διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει προσωρινά ή οριστικά παραγγελία ή μέρος της αν το προϊόν/υπηρεσία δεν διατίθεται πλέον ή αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο θέμα διαθεσιμότητας αυτής.

Επιστροφές χρημάτων

Επιστροφές χρημάτων για τη χρήση της πλατφόρμας PopupWiz δεν γίνονται. 

Άλλοι όροι

Με την παραγγελία/αποδοχή προσφοράς ο πελάτης επιβεβαιώνει επίσης την πλήρη αποδοχή του στους όρους και τις συνθήκες της Omicron. Ρητά αναφέρεται ότι στα πακέτα συνδρομών δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες παραμετροποίησης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής τεχνικής υποστήριξης προς τον πελάτη. Για τέτοιες εργασίες, εφόσον ο πελάτης θεωρεί ότι η τεκμηρίωση που διατίθεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν τον καλύπτει, απαιτείται ξεχωριστή παραγγελία/προσφορά.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή αυτών των όρων ή για ό,τι δεν περιλαμβάνεται εδώ, ισχύει η ελληνική νομοθεσία.